1. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z usługą utrzymania systemu informatycznego PSF – dzierżawa serwerów – zamówienie w ramach projektu pt.: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, nr umowy RPLB.06.05.00-08-0001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1, 65-001 Zielona Góra; zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 6 "Regionalny rynek pracy", Działania 6.5 "Usługi rozwojowe dla MMŚP.

1.1. Przedmiot zamówienia

1.2. Informacja o wyniku postępowania

1.3. Informacja o wyborze oferty
2. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (PSF) oraz utrzymanie sytemu informatycznego PSF – koszty dzierżawy serwerów” - zamówienie w ramach projektu pt.: „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”, nr umowy RPLB.06.05.00-08-0005/16-00 realizowanego w partnerstwie z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 6 "Regionalny rynek pracy", Działania 6.5 "Usługi rozwojowe dla MMŚP

2.1. Przedmiot zamówienia

2.2. Informacja o wyniku postępowania

2.3. Informacja o wyborze oferty