Ogłoszenie z dnia: 24 maja 2017r.

Informacje o ogłoszeniu:

Tylda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Partner Techniczny Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pt.: „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”, nr umowy RPLB.06.05.00-08-0005/16-00 ogłasza zapytanie na zrealizowanie nw. zadania zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 6 "Regionalny rynek pracy", Działania 6.5 "Usługi rozwojowe dla MMŚP

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi PSF (Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych) wraz z usługą utrzymania systemu informatycznego PSF – dzierżawa serwerów.

Szczegółowe informacje o zapytaniu pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034559

Termin składania ofert

do dnia 02-06-2017

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w Tylda Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, 65-213 Zielona Góra, ul. Podgórna 43C, osobiście lub listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. 
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, z wypełnionym oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego oraz z uzupełnionym załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie powinno być:
• oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Tylda Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, ul. Podgórna 43C, 65-213 Zielona Góra
• opisane jak niżej: 
Oferta w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa i wdrożenie systemu informatycznego PSF (Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych) wraz z usługą dzierżawy serwerów”
Nie otwierać przed dniem 02.06.2017 r. godz. 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@tylda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Maruszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 506 092 424

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego PSF (Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych) wraz z usługą dzierżawy serwerów - zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Zakup usługi: 
• Utworzenia środowiska testowego
• Utworzenia środowiska produkcyjnego
• DataCenter Platforma Wnioskodawcy; 
• DataCenter Platforma Wnioskodawcy - Serwer bazy danych;
• DataCenter Platforma Office - Serwer aplikacji;
• DataCenter - Serwer kopii zapasowych

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wlkp

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Zakup przedmiotu zamówienia tj. budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych PSF oraz na utrzymanie systemu informatycznego PSF – koszty dzierżawy serwerów

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Budowa i wdrożenie systemu informatycznego PSF (Podmiotowy Systemy Finansowania Usług Rozwojowych) wraz z usługą dzierżawy serwerów - zgodnie ze specyfikacją określoną Załączniku nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia należy dostarczyć i wdrożyć do dnia 15 sierpnia 2017r.
b) Zakup usługi: 
• DataCenter Platforma Wnioskodawcy; 
• DataCenter Platforma Wnioskodawcy - Serwer bazy danych;
• DataCenter Platforma Office - Serwer aplikacji;
• DataCenter - Serwer kopii zapasowych
należy zagwarantować do dnia 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch (2) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie (2) usługi, których przedmiotem było opracowanie, wdrożenie, serwisowanie Systemu Informatycznego, działającego w chmurze.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że przy wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć, co najmniej dwie (2) osoby w roli projektanta/ programisty posiadające minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, każda w zakresie obejmującym opracowanie, wdrożenie, asystę techniczną i utrzymanie systemu informatycznego lub aplikacji o nw. cechach:
- opartych na technologiach PHP, AJAX, javascript, bazie danych MySQL/PostgreSQL;
- dla min. 500 użytkowników;
- obejmujących integrację z innymi systemami informatycznymi/ systemami obiegu dokumentów (poprzez tzw. webserwisy);
- związanych z przetwarzaniem danych osobowych i spełniających wymogi ich ochrony, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe warunki

Wykonawca razem z ofertą ma obowiązek przedłożyć na płytach DVD (zapakowanej w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem) próbkę oferowanego systemu. Testy oferowanych systemów zostaną przedstawione w siedzibie Zamawiającego. Kolejność przeprowadzania testu odbywać się będzie według kolejności składania ofert. Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający może zażądać przyjazdu Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający przewiduje możliwość nie podpisania umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. projektu.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykaz usług potwierdzający warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykaz osób potwierdzający warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

l.p. Kryterium Waga
1. Cena 40% (40% =40,00 pkt)
2. Czas realizacji infrastruktury środowisk 10% (10% = 10,00 pkt)
3. Gwarancja na oprogramowanie 5% (5% = 5,00 pkt)
4. Czas dostarczenia systemu informatycznego PSF 45%(45%= 45 pkt)
(* wg zasady 1% = 1 pkt)
Cena - maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (40%) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia
Czas realizacji infrastruktury środowisk - kryterium gwarantujące Zamawiającemu realizację projektu zgodnie z harmonogramem.
Gwarancja na oprogramowanie - kryterium zastosowane ze względu na czas trwania projektu 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 31 miesięcy, licząc od daty wdrożenia oprogramowania. 
Czas dostarczenia systemu informatycznego PSF - kryterium gwarantujące Zamawiającemu realizację projektu zgodnie z harmonogramem.

Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert: P= X+Y+Z+U
gdzie :
P- Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium "Cena" i " Czas realizacji infrastruktury środowisk " i "Ilość dodatkowych serwerów zastępczych " 
X - Liczba punktów za kryterium "Cena" przyznana ocenianej ofercie
Y - Liczba punktów za kryterium "Czas realizacji infrastruktury środowisk" przyznana ocenianej ofercie
Z- Liczba punktów za kryterium "Gwarancja na oprogramowanie "
U- Liczba punktów za kryterium "Czas dostarczenia systemu informatycznego PSF”

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P)

Liczba punktów za kryterium:
1. "Cena" (X) - zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
X = (C_min/C_n ) x 40 pkt
gdzie:
X - liczba punktów za kryterium "Cena" przyznana ocenianej ofercie
C_min - najniższa cena spośród ocenianych ofert
C_n - cena oferty ocenianej

2. " Czas realizacji infrastruktury środowisk" (Y) - zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
Y = { [ 10 pkt jeżeli 0<O_n≤4 dni ]; [ ( (90 dni-O_n)/86 dni )x 20 pkt jeżeli 4 dni <O_n≤90 dni ] }
gdzie:
Y - liczba punktów za kryterium " Czas realizacji infrastruktury środowisk" przyznana ocenianej ofercie
O_n - " Czas realizacji infrastruktury środowisk" zaoferowanych w ocenianej ofercie
Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas realizacji infrastruktury środowisk nie przekroczył 90 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
3. "Gwarancja na oprogramowanie” (Z) - zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
Z = { [ 5 pkt jeżeli O_n≥84 mc]; [ ( O_n/84 mc )x 5 pkt jeżeli 31mc ≤O_n <84 mc ] }
gdzie:
Z - liczba punktów za kryterium " Gwarancja na oprogramowanie " przyznana ocenianej ofercie
O_n - termin gwarancji na oprogramowanie zaoferowany w ocenianej ofercie

4. Czas dostarczenia systemu informatycznego PSF (U) - zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
U = { [ 45 pkt jeżeli 0 <O_n≤10 dni ]; [ ( (90 dni-O_n)/80 dni ) x 45 pkt jeżeli 10 dni<O_n≤90 dni ] }
gdzie:
U - liczba punktów za kryterium " Czas dostarczenia systemu informatycznego PSF " przyznana ocenianej ofercie
O_n - Czas dostarczenia systemu informatycznego PSF zaoferowanych w ocenianej ofercie
Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas realizacji infrastruktury środowisk nie przekroczył 90 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Wykluczenia

a) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Adres

Kazimierza Wielkiego 1/brak

66-400 Gorzów Wielkopolski

lubuskie , Gorzów Wielkopolski

Numer telefonu 957390311, Fax 957390310

Tytuł projektu

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego

Numer projektu

RPLB.06.05.00-08-0005/16-00